مقایسه ی اثر ضدمیکروبی دهانشویه های "مَس" و "Oral-B" فاقد فلوراید، بر استرپتوکوک سالیواریوس، استرپتوکوک سوبرینوس و استرپتوکوک سانگونیس در شرایط آزمایشگاهی