سایت های تخصصی مرتبط

سایت های تخصصی مرتبط

 

سازمان ها

آدرس سایت

FDA   (سازمان غذا و داروی امریکا)  

www.fda.gov

WHO (سازمان بهداشت جهانی)

www.who.in

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

www.behdasht.gov.ir

سازمان غذا و دارو

www.fda.gov.ir

سازمان نظام پزشکی ایران

www.irimc.org

سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

www.syndipharma.org

انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران

www.dhci.org

 

مجلات

 

آدرس سایت

نشریه  Britain Medical Journal

www.bmj.com

نشریه   Annals of Internal medicine

www.annals.org

نشریه  The Lancet 

www.thelancet.com

هفته نامه    JAMA

www.jamanetwork.com

مجله     Medscape

www.medscape.com

مجله    drug topics

www.drugtopics.com

مجله    American family physician

www.aafp.org

مجله    Canadian Medical Association

www.cmaj.ca

نشریه The New England Journal of Medicine

www.nejm.org

هفته نامه سلامت

www.salamat.ir

نشریه نوین پزشکی

www.novinpezeshki.com

 

مراکز آموزشی

 

آدرس سایت

کالج ژنتیک پزشکی آمریکا

www.acmg.net

دانشگاه علوم پزشکی تهران

www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران

www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

www.sbmu.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران

www.iautmu.ac.ir