گردهمایی تیم فروش و بازاریابی شرکت های ایران ناژو و پوراپخش

سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷ اخبار

گردهمایی نمایندگان علمی، فروش و بازاریابی شرکت های ایران ناژو و پوراپخش در هتل سیمرغ تهران برگزار گردید. در این نشست صمیمی و دوستانه مشارکت کنندگان به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در جهت بهبود روابط کاری و همکاری های فیمابین پرداختند.