عرضه کرم موضعی ناژو- کایین پی ®

شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ اخبار

کرم موضعی ناژو- کایین پی ®  (لیدوکایین / پیریلوکایین)  تولید و به بازار دارویی کشور عرضه گردید.

کاربرد: بی حس کننده ی موضعی

ترکیبات: لیدوکایین /  پیریلوکایین

بسته بندی: تیوب 30 گرمی

قیمت مصرف کننده: 104,000 ریال

توزیع توسط شرکت های : محیادارو، پوراپخش و سلامت پخش هستی