عرضه کرم موضعی ناژو- کایین پی ®

شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ اخبار

کرم موضعی ناژو- کایین پی ® (لیدوکایین 2.5%  /  پیریلوکایین 2.5%) تولید و به بازار دارویی کشور عرضه گردید.

کاربرد: بی حس کننده ی موضعی

ترکیبات: لیدوکایین 2.5%  و پیریلوکایین 2.5%

بسته بندی: تیوب 30 گرمی

قیمت مصرف کننده: 80,000 ریال

توزیع توسط شرکت های : محیادارو، پوراپخش و سلامت پخش هستی