فروش

واحد بازاريابي و فروش شركت ايران ناژو در برگيرنده فعاليتهاي فروش، توزيع، بازاريابي علمي، ارتباط با مشتري و تبليغات مي باشد.

فروش بهداشتی

فروش دارویی