تحقیق و توسعه

ايران ناژو مفتخر است که بيش از 10% از عوايد فروش شركت را در بخش تحقيق و توسعه سرمايه گذاري مي نماید.

آزمايشگاه پيشرفته شركت مشتمل بر 10 نفر با تخصص هاي مختلف مي باشد.

مدیر واحد تحقیق و توسعه خانم دکتر شاکری می باشند.


r&d