تضمین کیفیت


با توجه به تاثیر بسزای تضمین کیفیت در راهبرد تولید محصولاتی با کیفیت برتر، این مهم همواره در شرکت ایران ناژو مدنظر قرار داشته تا با رعایت قوانین و  دستورالعمل های مربوط به روش های بهینه تولید، توزین، کنترل و... نسبت به تولید محصولاتی با کیفیت برتر اقدام شود. در این راستا جهت خطوط تولید شرکت گواهینامه GMP توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است.
مسئولیت تضمین کیفیت دارویی شرکت بر عهده مسئول فنی خانم دکتر شهیدی می باشد.


quality