کنترل کیفیت

از ابتداي تاسيس شركت ايران ناژو، بخش كنترل كيفيت همواره به عنوان عاملي مهم مورد توجه بوده است.

بر اين اساس براي رسيدن به اهداف شركت، پنج آزمايشگاه شیمی تجزیه، تجزیه دستگاهی، آزمایشگاه میکروبیولژی، آزمایشگاه فیزیک و بسته بندی و IPQC یا کنترل حین فرایند با وسايل و تجهيزات پيشرفته آماده گرديده و همه آنها توسط كاركنان متخصص و آموزش ديده اداره می گردند.

مدير آزمایشگاه کنترل کیفی سرکار خانم دکتر بحرینی می باشند.


qc