تدارکات


واحد تداركات شركت ايران ناژو مشتمل بر چندین نفر نيروي فعال، متخصص و پرانگيزه مي باشد. وظيفه اين واحد فراهم نمودن نيازهاي كليه واحدها از قبيل مواد اوليه، بسته بندي، ماشين آلات و ... با حفظ اصول و مباني تعريف شده سيستم جامع مديريت كنترل كيفيت (ايزو) است.

مدير واحد تدارکات آقاي خواجه پور می باشند.


استفاده از منابع معتبر جهت تامین مواد اولیه و بسته بندی از مهمترین الزامات واحد تدارکات است. نام تعدادی از منابع در ذیل آورده شده است:

CRODA, MERCK, ROSCHE, KIRSH, SASOL, COGNIS, RHODIA, BASF, Dr.LOHMAN, FLAMMA, BUDENHEIM, MEDICHEM, SOLMAG, Dr.REDDY,...


رزپلیمر، بهداش، ارسطو، شیمی داروئی داروپخش، اسالیب، بید پلاستیک، جام دارو و ...