تولید


تولید محصولات شرکت ایران ناژو در 6 سالن مختلف و مجزا و با استفاده از امکانات مدرن و رعایت شرایط cGMP و استانداردهای مربوطه صورت می پذیرد.

مدير واحد تولید خانم دکتر لشگری می باشند.


pr