فروش - محصولات دارویی


محصولات دارویی شركت ايران ناژو توسط شرکتهای پخش مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به داروخانه های سراسر كشور توزیع مي گردد.

مدير فروش بخش دارويي آقاي نوروزي می باشند.


اسامی شرکت های توزیع کننده :

رديف نام محصول فردوس رازی داروپخش محیا دارو به‌پخش دارو طب نوین پورا پخش داروپخش نخبگان سلامت پخش هستی
1 محلول پویدون آیداین - ناژو  10%  3800میلی لیتری           
2 محلول پویدون آیداین - ناژو  10%  1000میلی لیتری     
3 محلول پویدون آیداین - ناژو  10%  250میلی لیتری   
4 محلول پویدون آیداین - ناژو  10%  60 میلی لیتری     
5 محلول پویدون آیداین - ناژو  7/5%  1000 میلی لیتری             
6 محلول دهان شویه کلرهگزیدین- ناژو 0/2%  250 میلی لیتری     
7 محلول ضدعفونی کننده دست (هندسپت ) 500 میلی لیتری              
8 پماد چشمی ویتامین A - ناژو 5 گرمی       
9 پماد چشمی تتراسایکلین - ناژو 1% 3 گرمی       
10 پماد چشمی اریترومایسین- ناژو 0/5% 3 گرمی      
11 پماد چشمی بتامتازون - ناژو 0/1% 3 گرمی      
12 کرم موضعی کلوتریمازول - ناژو 1%  15گرمی     
13 کرم موضعی آسیکلوویر -ناژو 5% 10 گرمی       
14 پماد موضعی تتراسایکلین - ناژو 3% 15 گرمی     
15 پماد موضعی موپیروسین - ناژو 2% 15 گرمی       
16 ژل موضعی کلیندامایسین - ناژو 1%  15 گرمی     
17 کرم موضعی کالامین - ناژو 8% 30 گرمی     
18 کرم موضعی کتوکونازول - ناژو 2%  30 گرمی       
19 پماد موضعی ویتامین A+D - ناژو  30 گرمی     
20 پماد سوختگی - ناژو 30 گرمی       
21 کرم موضعی نیتروفورازون - ناژو 0/2% 30 گرمی       
22 کرم واژینال کلوتریمازول - ناژو 1% 50گرمی     
23 کرم واژینال کلوتریمازول (کلوژین) 2% 50گرمی     
24 کرم سیلورسولفادیازین- ناژو 1%  50 گرمی     
25 کرم واژینال کلیندامایسین - ناژو 2% 40 گرمی    
26 کرم واژینال تریپل سولفا - ناژو 78 گرمی       
27 ژل موضعی دیکلوفناک - ناژو 1% 60 گرمی     
28 ژل موضعی پیروکسیکام - ناژو 0/5%  60گرمی     
29 شیاف دیکلوفناک- ناژو  50 میلی گرمی ( جعبه 10عددی )    
30 شیاف دیکلوفناک- ناژو  100 میلی گرمی ( جعبه 10عددی )    
31 شیاف استامینوفن- ناژو  125 میلی گرمی ( جعبه 10عددی )    
32 شیاف آنتی هموروئید -ناژو (جعبه 10 عددی)      
33 شیاف واژینال مترونیدازول- ناژو 500 میلی گرمی(جعبه 10عددی)      
34 شیاف واژینال کلوتریمازول (کلوژین)- ناژو 100 میلی گرمی(جعبه 7عددی)      
35 شیاف واژینال کلیندامایسین-ناژو 100 میلی گرمی(جعبه 3عددی)      
36 کرم موضعی کلوبتازول-ناژو 0/05 % 15 گرمی      
37 پماد موضعی کلوبتازول-ناژو 0/05 % 15 گرمی        
38 کرم موضعی بتامتازون - ناژو 0/1%  15 گرمی         
39 کرم موضعی مومتازون-  ناژو 0/1 % 30 گرمی      
40 پماد موضعی مومتازون-  ناژو 0/1 % 30 گرمی      
41 پماد موضعی هیدروکورتیزون- ناژو1% 15گرمی        
42 پماد تریامسینولون ان ان- ناژو 15گرمی        
43 پماد رکتال آنتی هموروئید - ناژو 15 گرمی          
44 کرم کلوتریزون (بتامتازون + کلوتریمازول )30 گرمی             
45 محلول اریترومایسین- ناژو 2%  60 میلی لیتری        
46 محلول اریترومایسین- ناژو 4%  60 میلی لیتری           
47 محلول کلوتریمازول - ناژو 1%  20 میلی لیتری       
48 محلول ماینوکسیدیل - ناژو  2%  60 میلی لیتری     
49 محلول ماینوکسیدیل - ناژو  5%  60 میلی لیتری     
50 محلول کلیندامایسین - ناژو 1%  60 میلی لیتری         
51 لوسیون بتامتازون- ناژو  0/1 %  20 میلی لیتری       
52 لوسیون کلوتریزون (بتامتازون+کلوتریمازول) 30 میلی لیتری     
53 لوسیون مومتازون - ناژو  0/1 %  30 میلی لیتری        
54 لوسیون کتوکونازول - ناژو 2% 30 میلی لیتری            
55 قرص پنتوپرازول- ناژو  40(جعبه 14عددی)        
56 قرص متفورمین- ناژو  500(جعبه100عددی)      
57 قرص ایبوپروفن- ناژو  400(جعبه 100عددی)      
58 قرص ناژوکلد (جعبه 30 عددی)  
59 قرص گلی بن کلامید - ناژو 5  (جعبه 100عددی)      
60 قرص دیکلوفناک 100(جعبه 30 عددی)        
61 قرص رابپرازول- ناژو(جعبه 28 عددی)      
62 قرص سدیم والپرات(اپی وال) 200  (جعبه 50عددی)    
63 قرص پیوسته رهش سدیم والپروات/والپروئیک اسید(اپی وال) 500  (جعبه 30عددی)      
64 کپسول امپرازول - ناژو 20 (جعبه 14عددی)      
65 کپسول مفنامیک اسید-ناژو 250  (جعبه 100عددی)    
66 کپسول لانسوپرازول- ناژو 30 (جعبه 14عددی)          
67 شامپو کلتار- ناژو 1% 150 میلی لیتری     
68 شامپو کتوکونازول - ناژو 2%  100 میلی لیتری     
69 شامپو سلنیوم سولفاید - ناژو 1%  150 میلی لیتری     
70 شامپو سلنیوم سولفاید - ناژو 2/5%  150 میلی لیتری   
71 شامپو پریتیون زینک - ناژو 2%  140 میلی لیتری