مالی و اداری
وواحد مالي و اداري شركت ايران ناژو مشتمل بر 10 نفر كادر تحصيل كرده، فعال و پرانگيزه مي باشد و در برگيرنده كليه فعاليتهاي مالي، اداري و پرسنلي شركت است كه بصورت مكانيزه سيستم جامع اطلاعات مديريتي سازمان را كنترل و هماهنگ مي نمايد.

كليه حساب ها و عمليات مالي توسط  موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام بصورت ادواری و سالیانه بازبيني و كنترل مي گردد.

مدير امور مالي و اداری آقای طالبی می باشند.