محلول موضعی اریترومایسین ناژو 4 %
  نام محصول : محلول موضعی اریترومایسین ناژو 4 %اریترومایسین ناژو4%                                    Erythromycin–Najo 4%

محلول موضعی                                                                   TopicalSolution

 

فارماکولوژی

اریترومایسین از گونه ای قارچ به نام Streptomyces erytrothreus تولیدشده و با ایجاد اتصال به ساب یونیت های 50s   ریبوزومی در ارگانیزم ها باعث مهار واکنش ترانسپپتیداسیون و به دنبال آن باعث مهار سنتز پروتئین و رشد سلولی می گردد. اریترومایسینعلیه بسیاری از باکترهای گرم مثبت، بعضی باکتریهای گرم منفی، باکتریوپلاسماها،کلامیدیاها  و اسپیروکت ها موثر است.

موارد مصرف

اریترومایسین بر باکتری Propionibacteriumacnes (یکی از عوامل ایجاد آکنه) موثر می باشد، بنابراین اریترومایسین موضعی را می توان به عنوان درمان آکنه های (II , III) باضایعات التهابی واجد ضایعات پاپول و پوستول استفاده کرد.

موارد عدم مصرف

در صورت هر گونه حساسیت به اریترومایسین و یاسایر اجزاء فرمولاسیون، مصرف آن منع شده است .

مصرف در بارداري و شيردهي:

ايندارو از جفت عبور میکند ولی در دوران بارداری هیچگونه اثری بر روی جنین حیواناتنشان نداده است.مشخص نیستمصرف موضعی اریترومایسین موجب ترشح آن در شیر مادر شود.

دستهبندی مصرف در حاملگیB .

هشدارها:

ایندارو فقط برای استعمال خارجی است . ازتماس دارو با چشم ، بینی و سایر مخاط خودداری شود. از مصرف فرآورده در مجاورتگرما، شعله و هنگام کشیدن سیگار خودداری کنید.

مقدارو نحوه مصرف:

هر 12 ساعت مقداری از محلول توسط قطره چکان روی پنبهچکانده و سپس به تمام نواحی مورد نظر آغشته شود. چنانچه از داروی موضعی دیگری نیزاستفاده می شود بهتر است با فاصله یک ساعت مصرف گردد. در صورت بروز ناراحتی و خشکیدر موضع، می توان دوز مصرفی را به یک بار در روز تا برطرف شدن علائم کاهش داد.علائم قـابل قبول بهبودی ممکن است در 3 تا 4 هفته اول درمان دیده شود، هر چندحداکثر اثر 12-8 هفته بعد از شروع درمان دیده می شود . معمولا درمان با محلولاریترومایسین-ناژو 4% شروع شده و در صورت بهبودی مشخص در طی مدت زمان مورد انتظار( تا 2 ماه) محلول اریترومایسین-ناژو 2% جایگزین شده و می تواند تا چند ماه نیزمصرف شود. بعد از اصلاح یا شستشوی پوست به مدت 30 دقیقه صبر نموده  و سپس دارو مصرف شود. کارآیی و ایمنی مصرف اینفرآورده در کودکان زیر 12 سال مشخص نشده است.

عوارضجانبي :

عوارضمهم و با شیوع زیاد: احساس سوزش، خشکی، تحریک پوست وخارش. عوارض مهم و با شیوع کم:پوست انداختن، قرمزی پوست.

شرايطنگهداري :

دارورا در دور از نور و در دمای زیر 30 درجه سانتیگراد  نگهداري كنيد. از یخ زدن جلوگیری نمایید . اینمحلول قابل اشتغال است. دور از دسترس اطفال نگهداري كنيد .

بستهبندي:

هرجعبه محلول اریترومایسین ناژو 4% محتوی 1 عدد محلول 60 میلی لیتری همراه با قطره‌چکانو برگه راهنمای مصرف بیمارمی باشد