سایت های مرتبط

FDA www.fda.gov
معاونت دارو www.fdo.ir
WHO www.who.in
مجمع بین المللی درمان هرپس www.ihmf.org
بنیاد پژوهش در زمینه ویروس واریسلازوستر www.vzvfoundation.org
نظام پزشکی ایران www.irimc.org
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران www.syndipharma.org
انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران www.dhci.org
Archives of Internal medicine http://archinte.ama-assn.org
(Britain Medical Journal) BMJ هفته نامه http://bmj.bmjjournals.com
دو هفته نامه (Annals of Internal medicine) http://www.annals.org
هفته نامه the lancet www.thelancet.com/journals
هفته نامه JAMA http://jama.ama-assn.org
مجله Medscape www.medscape.com
مجله drug topics www.drugtopics.com
مجله American family physician www.aafp.org/afp.xml
مجله Canadian Medical Association www.cmaj.ca
هفته نامه NEJM http://content.nejm.org
هفته نامه نوین پزشکی www.npjm.org
ماهنامه جامعه پزشکی تهران www.jpjm.com
 
کالج ژنتیک پزشکی آمریکا www.acmg.net
دانشگاه علوم پزشکی تهران www.tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ایران www.iums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی www.sbmu.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران www.iautmu.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی www.iaups.ac.ir
 اخبار پزشکی و بهداشتی www.healthtouch.com
سلامتیران www.salamatiran.com
پایگاه اطلاع رسانی خبری www.iranhealthnews.com
شبکه پزشکی ایران www.irmn.net
اطلاعات دارویی و دایرکتوری شرکتهای داروسازی ایران www.pharmiran.com