ضد عفوني كننده ها


محلول گلوتارال ناژو 2%

محلول ضدعفونی کننده دست هندسپت ®

محلول پوويدون آيداين ناژو 10%

محلول پوويدون آيداين ناژو 7.5% (اسکراب جراحی)

محلول دهان شویه کلرهگزیدین ـ ناژو 0.2 %