حکیما و 400 میلیون دلار کسب درآمد
حکیما و 400 میلیون دلار کسب درآمدداروسازی حکیما در موقعیتی است که مجموعه اکنسابی ((Acquisitions آن به حدود 400 میلیون دلار می رسد ودر سال 2009 درصدد است تا از سه طریق 1- ورود به بازارهایی که تاکنون وجود نداشته مثل مراکش 2- افزایش حضور در بازارهای دارویی از قبیل مصر و توئین 3- تکنولوژیهای جدید بخصوص در زمینه فرآورده های ضدسرطان و تزریقی (که قبلاً برای آن سرمایه گذاریهای صورت گرفته است) بیشتر اهتمام ورزد.

درسال 2009 میزان فروش حکیما به 637 میلیون دلار رسید که علت آن افزایش فروش داروهای ژنریک در آمریکا و رشد بازار در خاورمیانه و آفریقای شمالی علیرغم تاثیرات منفی نرخ ارز و کاهش فروش داروهای تزریقی بوده است . سود اجرایی شرکت 33% ( 107 میلیون دلار ) سود برای سال 39% ( 79 میلیون دلار ) و EPS 36% افزایش یافته و به 40 سنت و درصورت ثبوت نرخ ارز رشد حکیما  5/12% خواهد بود . رشد فروش برندها 10% ( 353 میلیون دلار ) و شرکت سهم بازار خویش را در منطقه از 4/3 % به 7/3% درپایان 2009 رسانده است ( در الجزایر ، عربستان و اردن ) ، رشد فرآورده های تحت لیسانس 25% ( 134 میلیون دلار ) با حدود 71 فرآورده در سال 2009 بوده است.

در سال 2009 در آمریکا رشد فروش داروهای ژنریک 28% ( تا 135 میلیون دلار ) بوده که در مقام مقایسه با سال قبل 8/5 میلیون دلار ضررعملیاتی بوده  که این مهم در اثر تمرکز شرکت بر روی فعالیتهای مختلف در 18 ماه گذشته بوده است از قبیل افزایش قیمت ، تمرکز بر محصولات با حاشیه بالا، تمرکز بر روی فروش به جمعیت اهداف و بهتر ساختن سرویسها با فروشندگان و بنکداران ، هرچند این رشد به واسطه محدودیت فروش رقبا از قبیل اپوتکس و رانباکسی و ... بوده است .

بازار تزریقی ها حدود 5/3 درصد کاهش یافت ( 144 میلیون دلار ) و سود عملیاتی با 31% کاهش به 3/15 میلیون دلار رسید. شرکت در تلاش است تا میزان رشد فروش را به سطح سال 2008 برساند . از اینروی سرمایه گذاریها در جهت افزایش ظرفیت و نیز تبین زیرساختهای بازاریابی بوده تا فروش را در سراسر دنیا کامل نماید. درسال 2009 میزان سرمایه گذاری حکیما به 119 میلیون دلار رسید و در سال 2008 نیز 75 میلیون دلار بوده است . پیش بینی رشد فروش حکیما به صورتی است که در هر 4 سال بتوانند میزان تجارت خویش را دو برابر نمایند .

ترجمه و تلخیص از scripts march 26th 2010