بروز بیماری های قلبی و عروقی (خانم پردیس حافظ تقوا: نماینده علمی)
بروز بیماری های قلبی و عروقی (خانم پردیس حافظ تقوا: نماینده علمی)بروز بیماری های قلبی و عروقی

انجمن ملی قلب و ریه و مؤسسه خون شناسی تخمین زدند که در سال 2008 بیماریهای قلبی عروقی(CVD) و ضررهای متحمل شده ناشی از آن 449 بیلیون دلار بطور مستقیم و غیر مستقیم هزینه برداشته است. درسال 2005 بیماریهای قلبی و عروقی CVD)) ، 459 میلیون زن و 410 میلیون مرد را در این کشور تحت تأثیر قرار داده است.

انفارکتوس قلبی(MI) در سال 2005 ، 8 میلیون نفر به انفارکتوس قلبی دچار شدند (7/3 درصد از مردم ) که شامل 5/2 درصد (3 میلیون ) زن و 5 درصد (5 میلیون) مرد بودند . از افراد مبتلا شده 3/3 درصد از زنان سیاه پوست و 5/2 درصد از زنان سفید پوست و 1/2 درصد زنان آمریکایی مکزیکی بودند، از جمله 4/5 درصد از مردان سفید پوست و 9/3 درصد از مردان سیاه پوست، 1/3 درصد از مردان آمریکایی مکزیکی به انفارکتوس قلبی مبتلا شدند.

در رنج سنی 55-64 و 85-94 شیوع MI)) انفارکتوس قلبی با بالا رفتن سن در مردان و زنان افزایش می یابد. برآوردها نشان می دهد که این روند در زنان حدود 20 سال تأخیر دارد. آمار با بالارفتن سن در MI)) انفارکتوس قلبی در افراد با سنین 70 سال یا بیشتر روی هم رفته در مردان بالاتر از زنان بوده است.

شیوع ابتلاء دوباره به انفارکتوس قلبی بین سینین 45 تا 54 سال و 55 تا 64سال در تمام گروهها دیده شده است.

آنژین صدری(Ap):

در سال 2005 ، 1/9 میلیون نفر (1/4 درصد از مردم ) به (Ap) آنژین صدری مبتلا شدند که این شامل 9/3 (6/4 میلیون) از زنان و 4/4 درصد (4/4 میلیون ) از مردان می شود. 3/4 درصد از زنان سیاه پوست، 9/3 درصد از زنان سفید پوست و 3/3 درصد از زنان آمریکایی مکزیکی ، مبتلا به عارضه آنژین صدری شده اند. عارضه آنژین صدری در 8/4 درصد از مردان سفید پوست، 4/3 درصد از مردان سیاه پوست و 3/2 درصد از مردان آمریکایی مکزیکی رخ داده است. آمار شیوع(Ap) آنژین صدری در سنین 45/64 سالگی روی هم رفته در زنان بالاتر از مردان بوده است . میزان شیوع (Ap) آنژین صدری در سنین 70 سال و بیش از آن در مردان سفید پوست بالاتر از زنان سفید پوست است.

نارسایی قلبی(Hf) :

برآورد می شود که نارسایی قلبی (Hf) در سال 2008 بطور مستقیم و غیر مستقیم 8/34 بیلیون دلار هزینه داشته است. در سال 2005 شیوع (Hf) نارسایی قلبی در افراد 20 ساله و بالاتر از آن 3/5 میلیون دلار (7/2 میلیون مرد و 6/2 میلیون زن) بوده است .

(Hf) نارسایی قلبی در سال 2005 ، در 5/2 درصد (3/5 میلیون نفر) از مردم رخ داده است این رقم 8/2 درصد (7/2 میلیون نفر مرد) از مجموع مردان و 8/2 درصد از مردان سفید پوست و 7/2 درصد از مردان سیاه پوست و 1/2 درصد از مردان آمریکایی مکزیکی را شامل می شود . همچنین 2/2 درصد (7/2 میلیون نفر) از مجموع زنان و 3/3 رصد از زنان سیاه پوست و 9/1 درصد از زنان آمریکایی مکزیکی را در بر می گیرد. افزایش شیوع (Hf) نارسایی قلبی در مردان و زنان در رنج سنی 65-74 و 75-84 مهمتر و بیشتر از رنج سنی 75-84 و 85-94 بوده است . حملات در میان بالغین سنین 20 ساله و بالاتر ، 8/5 میلیون نفر (6/2 درصد) در سال 2005 این حملات را متحمل شده اند. 8/2 درصد (4/3 میلیون نفر) از زنان و 6/2 درصد (3/2 میلیون نفر ) از مردان شامل متحمل شدن این حملات بوده اند.

7/2 درصد از زنان سفید پوست و بیش از 4/2 درصد از مردان سفید پوست و درصد مساوی از مردان و زنان سیاه پوست گزارش شده است که از حملات ایجاد شده رنج برده اند.