عرضه شیاف مزالازین- ناژو 500
عرضه شیاف مزالازین- ناژو 500شیاف رکتال مزالازین- ناژو 500 تولید و به بازار دارویی کشور عرضه گردید. این محصول توسط شرکت های پخش داروپخش، سلامت پخش هستی و دارو گستر نخبگان در داروخانه های سراسر کشور توزیع می گردد.