عرضه لوسیون کتوکونازول ناژو 2%
عرضه لوسیون کتوکونازول ناژو 2%لوسیون موضعی کتوکونازول ناژو 2% تولید و به بازار دارویی کشور عرضه گردید. این محصول توسط شرکت های پخش سراسری فردوس و طب نوین در سطح داروخانه های کشور توزیع می گردد.