بازدید نمایندگان وزارت بهداشت کشور عراق از کارخانه ایران ناژو
بازدید نمایندگان وزارت بهداشت کشور عراق از کارخانه ایران ناژودر پی هماهنگی های انجام شده با سندیکای داروهای انسانی، نمایندگان وزارت بهداشت کشور عراق در حضور نماینده سازمان غذا و داروی ایران در روز یکشنبه مورخ 25 بهمن 1394 از کلیه قسمت های کارخانه ایران ناژو بازدید کردند و ضمن ابراز خرسندی، رضایت کامل خود را از نحوه عملکرد شرکت ایران ناژو اعلام فرمودند.