عرضه شیاف آنتی هموروئید ناژو
عرضه شیاف آنتی هموروئید ناژوشیاف آنتی هموروئید ناژو (شیاف مقعدی) تولید و به بازار دارویی کشور عرضه گردید. این محصول توسط شرکت های پخش سراسری رازی، فردوس و محیادارو در سطح داروخانه های کشور توزیع می گردد.