ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی HANDSEPT تولیدی شرکت ایران ناژو در مقایسه با فرآورده مشابه خارجی DECOSEPT
ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی HANDSEPT تولیدی شرکت ایران ناژو در مقایسه با فرآورده مشابه خارجی DECOSEPTHANDSEPT.pdf