عرضه شیاف واژینال کلیندامایسین- ناژو 100
عرضه شیاف واژینال کلیندامایسین- ناژو 100شیاف واژینال کلیندامایسین- ناژو 100 میلی گرم تولید و به بازار دارویی کشور عرضه گردید. این محصول توسط شرکت های پخش سراسری رازی، فردوس و داروپخش در سطح داروخانه های کشور توزیع می گردد.