سنتر سیستم فعال بیولوژیکی تیازینو کینوکسالین طی روش یک مرحله ای و کارآمد
سنتر سیستم فعال بیولوژیکی تیازینو کینوکسالین طی روش یک مرحله ای و کارآمدazizollahi.pdf