بروز بیماری های قلبی و عروقی
بروز بیماری های قلبی و عروقیانجمن ملی قلب و ریه و مؤسسه خون شناسی تخمین زدند که درسال 2008 بیماریهای قلبی عروقی(CVD)و ضررهای متحمل شده ناشی از آن 449 بیلیون دلار بطور مستقیم و غیر مستقیم هزینهبرداشته است. درسال 2005 بیماریهای قلبی و عروقی CVD)،459) میلیون زن و 410 میلیون مرد را در این کشور تحت تأثیر قرار داده است.

انفارکتوس قلبی(MI)در سال 2005 ، 8 میلیون نفر به انفارکتوس قلبی دچار شدند (3.7 درصد از مردم ) کهشامل 2.5 درصد (3 میلیون ) زن و 5 درصد (5 میلیون) مرد بودند . از افراد مبتلا شده3.3 درصد از زنان سیاه پوست و 2.5 درصد از زنان سفید پوست و 2.1 درصد زنانآمریکایی مکزیکی بودند، از جمله 5.4 درصد از مردان سفید پوست و 3.9 درصد از مردانسیاه پوست، 3.1 درصد از مردان آمریکایی مکزیکی به انفارکتوس قلبی مبتلا شدند.

در رنج سنی 55-64 و 85-94 شیوعMI))انفارکتوس قلبی با بالا رفتن سن در مردان و زنان افزایش می یابد. برآوردها نشان میدهد که این روند در زنان حدود 20 سال تأخیر دارد. آمار با بالارفتن سن در  MI))انفارکتوس قلبی در افراد با سنین 70 سال یا بیشتر روی هم رفته در مردان بالاتر اززنان بوده است.

شیوع ابتلاء دوباره به انفارکتوس قلبی بین سینین 45 تا 54سال و 55 تا 64سال در تمام گروهها دیده شده است.

آنژین صدری(Ap):

در سال 2005 ، 9.1 میلیون نفر (4.1 درصد از مردم ) به (Ap)آنژین صدری مبتلا شدند که این شامل 3.9 (4.6 میلیون) از زنان و 4.4 درصد (4.4 میلیون ) از مردان می شود. 4.3 درصد از زنان سیاه پوست، 3.9 درصد از زنان سفیدپوست و 3.3 درصد اززنان آمریکایی مکزیکی ، مبتلا به عارضه آنژین صدری شده اند. عارضه آنژین صدری در4.8 درصد از مردان سفید پوست، 3.4 درصد از مردان سیاه پوست و 2.3 درصد از مردانآمریکایی مکزیکی رخ داده است. آمار شیوع(Ap)آنژین صدری در سنین 45-64 سالگی روی هم رفته در زنان بالاتر از مردان بوده است .میزان شیوع (Ap) آنژین صدری در سنین 70 سال و بیش ازآن در مردان سفید پوست بالاتر از زنان سفید پوست است.

نارسایی قلبی(Hf):

برآورد می شود که نارسایی قلبی (Hf)در سال 2008 بطور مستقیم و غیر مستقیم 34.8 بیلیون دلار هزینه داشته است. در سال2005 شیوع (Hf) نارسایی قلبی در افراد 20 ساله وبالاتر از آن 5.3 میلیون دلار (2.7 میلیون مرد و 2.6 میلیون زن) بوده است .

(Hf) نارسایی قلبی در سال 2005 ، در 2.5 درصد (5.3 میلیون نفر) از مردم رخ داده است این رقم 2.8 درصد (2.7 میلیون نفر مرد)از مجموع مردان و 2.8 درصد از مردان سفید پوست و 2.7 درصد از مردان سیاه پوست و2.1 درصد از مردان آمریکایی مکزیکی را شامل می شود . همچنین 2.2 درصد (2.7 میلیوننفر) از مجموع زنان و 3.3 رصد از زنان سیاه پوست و 1.9 درصد از زنان آمریکاییمکزیکی را در بر می گیرد. افزایش شیوع (Hf)نارسایی قلبی در مردان و زنان در رنج سنی 65-74 و 75-84 مهمتر و بیشتر از رنج سنی75-84 و 85-94 بوده است . حملات در میان بالغین سنین 20 ساله و بالاتر ، 5.8 میلیون نفر (2.6 درصد) در سال 2005 این حملات را متحمل شده اند. 2.8 درصد (3.4 میلیون نفر) از زنان و 2.6 درصد (2.3 میلیون نفر ) از مردان شامل متحمل شدن اینحملات بوده اند.

2.7 درصد از زنان سفید پوست و بیش از 2.4 درصد از مردانسفید پوست و درصد مساوی از مردان و زنان سیاه پوست گزارش شده است  که ازحملات ایجاد شده رنج برده اند.

 

پردیس حافظ تقوا نماینده علمی شرکت ایران ناژو