استفاده از مهار کننده های تزریقی پمپ پروتون در مقابل ضدگیرنده های H2 در درمان خونریزیهای معده و روده
استفاده از مهار کننده های تزریقی پمپ پروتون در مقابل ضدگیرنده های H2 در درمان خونریزیهای معده و رودهاستفاده از مهار کننده های تزریقی پمپ پروتون در مقابل ضدگیرنده هایH2  در درمان خونریزیهای معده و روده ای ( GI )

 

بررسی شواهد تائید کننده استفاده از مهارکننده های پمپ پروتون در درمان خونریزی ( GI) در مقایسه مهارکننده های H2 .

منابع اطلاعات : مقالات بالینی از طریق جستجو در MEDLINE ( 1966-oct2002)

کلمات کلیدی برای جستجو شامل: پنتوپرازول ، امپرازول ،مهارکننده پمپ پروتون ، خونریزی معده رودوی ، مهارکننده های H2 ، رانیتیدین وسیمتیدین .

با وجود اینکه اطلاعات بالینی در مورد استفاده ازپنتوپرازول وریدی در افراد با خونریزی شدید GI بسیار اندک است .مطالب زیادی در خصوص مطالعه pH معده وجود دارد که پیشنهاد می کند:پنتوپرازول تزریقی برای حصول بالا بردن  سریع pH و حفظ آن استفاده شود .

با توجه به درنظر گرفتن نتایج مطالعات انجام شده در مورد امپرازول تزریقی با دوز بالا و نیز اطلاعاتی که در مورد پنتوپرازول داریم تاثیرنسبی مهار کننده های تزریقی پمپ پروتون نسبت به ضدگیرنده های H2 در کنترل pH معده بیشتر قابل پیش بینی و تائید است .

نتیجه : مهارکننده های تزریقی پمپ پروتون بصورت وریدی گزینه مناسب و بهتر نسبت به پیشنهاد دیگر درمان ( مهارکننده های H2 ) در درمان خونریزی های شدید GI هستند .


 

ماخذ: Ann.Pharmacother. 2003 March; 37(3): 433-7.

 

سولماز قاری‌زاده نماینده علمی شرکت ایران ناژو