بررسی سیستماتیک مهارکننده های پمپ پروتون برای التیام و بهبود رفلاکس و التهاب مری
بررسی سیستماتیک مهارکننده های پمپ پروتون برای التیام و بهبود رفلاکس و التهاب مریبررسی سیستماتیک مهارکننده های پمپ پروتون برای التیام وبهبود رفلاکس و التهاب مری )مقایسه ای از  اسامپرازول با سایرمهارکننده های پمپ پروتون(

 

 

تاریخچه : در هیچ مطالعه ای بالینی میزان تاثیر مهارکنندههای پمپ پروتون در بهبود رفلاکس ازوفاژیت را مقایسه نکرده است .

هدف: مقایسه تاثیرات اسامپرازول با مقدار خوراکی دارویاستاندارد مهارکننده های پمپ پروتون برای بهبود رفلاکس التهاب روده ای ( مثلاً ،لنزوپرازول 30 میلی گرم ، امپرازول 20 میلی گرم ، پنتوپرازول 40 میلی گرم وربپرازول 20 میلی گرم )

روشها : بررسی مقالات درج شده در بانکهای اطلاعاتی معتبرپزشکی: سنترال ، بیوسیس ، ام بیس و مدلاین در بیماران با مشکل رفلاکس التهاب رودهتحقیق تا تاریخ فوریه سال 2005 به پایان رسید .

اطلاعات بر مبنای درجات درمان آندوسکوپی در مدت 4 و 8 هفتهحاصل شد و در صورتیکه تحلیل قبلی برای درمان نتیجه نمی داد مجدداً تحلیل صورت گرفت.

نتایج : از 133 مقاله تخصیص داده شده در این تحقیق ، ششمورد دارای کیفیت مطلوب بودند که در این تحلیل شامل می شدند . هیچ مطالعه ای درمقایسه ربپرازول با اسامپرازول تعیین نشده بود . مقادیر بهبود و درمان بااسامپرازول 40 میلی گرم در مقایسه با مقدار داروی استاندارد مهارکننده های پمپپروتون نتایج زیر را ارائه می دهند: ظرف 4 هفته ( ریسک نسبی 0.92 ، 95 درصد CI : 0.90 تا 0.94 باp< 0.00001  ) و در ظرف 8 هفته ( ریسک نسبی 0.95 ، 95 درصد CI : 0.94 تا 0.97 با p< 0.00001

نتیجه گیری : اسامپرازول بطور صریح مقادیر درمان بالایی رابخصوص زمانی که با مقدار خوراکی استاندارد مهارکنندههای پمپ پروتونمقایسه می شود، نشان می دهد.

 

ماخذ: Alimentpharmacol ther 2006, sep 1;24(5):743-50    

 لیلا کاظمی نماینده علمی شرکت ایران ناژو