دیابت شیرین و کنترل آن
دیابت شیرین و کنترل آن 

بیماری دیابتشیرین

 

بیماری دیابت (DM) دسته ای از اختلالات متابولیسمی استکه مشخصه آن ازدیاد قند خون بوده و ممکن است علائم بیماری هایپرگلایسما که شاملادرار زیاد و عطش بیش از حد در آن بروز نماید .

تقریباً 6/23 میلیون نفر از مردم ایالاتمتحده به بیماری دیابت (DM) مبتلا هستند و حداقل برای 7/5 میلیوننفر از ایشان در ایالات متحده تشخیص دیابت داده نشده است و 57 میلیون نفر درایالات متحده در مرحله قبل از دیابت می باشند. 90 تا 95 درصد از همه بیمارانی کهبرای آنها دیابت تشخیص داده شده، بیماری (DM) دیابت نوع دوم ذکرشده است ، در دیابتنوع دوم غربالگری اهمیت زیادی دارد زیرا در این بیماران قند خون بطور تدریجیافزایش می یابد و علائمی از بیماری وجود ندارد تا زمانی که عوارض پر خطر دیابتپدیدار می شود .

دیابت نوع دوم (DM) بیماری پیش رونده ای است که به تنظیمدائمی قند خون توسط داروهای پائین آورنده نیازمند است ، تا میزان قند خون کنترلگردد . با وجود اینکه بطور شایع از درمانهای مرسوم از قبیل سولفونیل اوره ،دیازولیدین دیونها و متفورمین استفاده می شود ولی تقریباً 60 درصد از بیمارانمبتلا به دیابت، مقدار HbA1c آنها به کمتر از7 درصد نمی رسد.

دیابت در دراز مدت می تواند سبب بروزعوارض و مشکلات در عروق شود و این مسئله بیشترین علت کوری در اشخاص با سن 20 تا 70سال ، مهمترین علت نارسایی کلیه و عامل تقریباً 71 هزار قطعی اعضای بدن در هر سالمی باشد. برآورد می شود که 65 درصد از بیماران دیابتی در اثر عوارض بیماری هایقلبی عروقی فوت می کنند.

نشان داده شده است که کنترل دقیق قند خونباعث کاهش عوارض عروقی و عصبی می شود. بعضی از مطالعات  اپیدمیولژیکی و بررسیهای بالینی مشخص نموده است که پائین آمدن مقدارHbA1c  موجب کاهش حملاتقلبی عروقی و مرگ و میر ناشی از آن را میسر می سازد . هر چند که اخیراً در مطالعه ACCORD  ، رابطه میان کنترل بیماری های قلبی عروقی و کاهش HbA1c را نشان نمی دهد. این مطالعه بطور تصادفیروی 251,10بیمار صورت گرفته و هدف آن تاثیر HbA1cکمتر از 6 درصد در مقابل مقدار HbA1c7 تا 9/7 درصد بر روی کاهش حملات قلبی عروقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 (DM) با و بدون بیماری قلبی عروقی بوده است .این مطالعه 17 ماه زودتر از آنچه که انتظار می رفت ، بعد از سه سال و نیمبعلت  شیوع بیشتر مرگ و میر و عدم وجود تغییر قابل ملاحظه در میزان حملاتقلبی شدید در گروهی که مقدار HbA1cآنها کمتر از 6 درصد بود متوقف شد.

مقدار قند خون ناشتا (FPG) بازتاب تولید قنددر کبد و واکنش کبد به انسولین است و مقدار قند خون بعد از غذا (PPG) ارتباط با مقدارقند خون قبل از غذا ، ترشح انسولین ، برداشت گلوکز در بافتهای محیطی و مقدارگلوکزخورده شده در غذا دارد . مقدار سطوح قند خون بعد از غذا ، با مقدار HbA1cکمتر از 3/7 درصد مطابقت می نماید ، در حالی که سطوح (FPG) با HbA1cبیشتر از 2/10 درصد مطابقت می نماید. در تعدادی از مطالعات اپیدمیولژیکی، سطوح (PPG) با افزایش خطربیماری های قلبی عروقی ارتباط دارد .

از اینروی انجمن دیابت آمریکا (ADA) و کلینیک انجمنغدد آمریکا (AACE)، مقدار طبیعی برای PPG و HbA1cرا بدین صورت پیشنهاد می کنند:

انجمن دیابت آمریکا :(ADA) HbA1c مورد نظر برای افراد بالغ را کمتر از 7درصد و (FPG) مورد نظر را بین70 و 130 mg/dL و بالاترین مقدار (PPG) را mg/dL180 تعیین می نماید. (ADA)انجمن دیابت آمریکا توصیه می کند که مقدار HbA1cحداقل دو بار در سال برای بیمارانی که به مقدار قند مناسب خود دست یافته اند و هرسه ماه برای بیمارانی که تغییری در نوع داروی خود داشته و یا با آن به اهداف ایدهآل نرسیده اند، اندازه گیری شود . همچنین ADAاظهار می کند که اگر سطوح FPGدر محدوده مورد نظر باشد اما HbA1cمقدار مورد نظر نباشد حتما باید بر روی مقدار PPG بررسی بیشتریانجام داد. (AACE)کلینیک انجمن غدد آمریکا مقادیر طبیعی ذیل را توصیه میکند:                  110 Mg/dL>FPG، 140mg/dL>PPGو 5/6≥ .HbA1c

 

ماخذ: US pharmacy 2009 Sep

 

 ترجمه از خانم پردیس حافظ تقوا