فلفل سیاه و ویتیگیلو
فلفل سیاه و ویتیگیلو 

فلفل سیاه و ویتیگیلو


توسط پژوهشگران انگلیسی گزارش شده است کهفلفل سیاه می تواند منجر به بهبود وضعیت پوست در ویتیلیگو که حدود 1 درصد از مردمدنیا به آن مبتلا هستند میشود.

گروهی از کالج سلطنتی لندن روی مطالعهموشها اثبات کردند که پپرین ترکیبی که از فلفل سیاه گرفته می شود و معطر می باشد وهمین طور مزه تندی هم دارد ، مشتقات سنتتیک آن به تحریک تجمع و ساخت رنگدانه هایپوست افراد مبتلا به ویتلیگو کمک می کند . زمانی پیپرین بطور ویژه و خاص تاثیرگذار است که با اشعه درمانی ، اشعه فرابنفش استفاده شود که محققین این مطلب و مطالعاترا در نشریه درماتولوژی انگلستان چاپ نموده اند .

" درمان موضعی با پیپرین ، تحریکاتتولید رنگدانه سازی را در پوست ایجاد می کند . آنتونی یانگ فوتوبیولوژیست دانشگاهسلطنتی ، شخصی است که روی این مسئله مطالعه کرده و در این رابطه می گوید : این امرپشتیبانی برای ارزیابی کلینیکی آینده را میسر می سازد . پیپرین و مشتقات آن ازدرمانهای جدید ویتیلیگو محسوب می شود . "

این بیماری که ستاره پاپ ، مایکل جکسوندر گذشته به آن مبتلا شده بود به تدریج رنگ پوست سفید شده و ملانین که به پوست رنگمی دهد از بین می رود. ملانین از پوست در مقابل اشعه فرابنفش محافظت می کند کهاستمرار تابش زیاد آن می تواند پوست را دستخوش ریسک بالای سرطان پوست قرار دهد .محققان معتقدند که ویتیگیلو بطور خاص افراد با پوستهای تیره تر بیشتر مبتلا میشوند و درمان رایج برای این بیماری شامل کاربرد استروئیدها برای پوستهای مختلف وفتوتراپی می باشد . اما خیلی از افراد با هورمون ها درمان نمی شوند و فتوتراپی میتواند ریسک سرطان پوست را بالا ببرد .

گروه تحقیقاتی اثرات پیپرین و مشتقات آنرا بر روی موشها به تنهایی یا همراه با درمان پرتو افشانی مورد مطالعه قرار دادند.آنها دریافتند زمانی که این ترکیبات را به تنهایی بکار می برند ، رنگدانه سازیتحریک می شود و بعد از مدت 6 هفته رنگ پوست موشها قهوه ای روشن حاصل می شود وزمانی که با پرتو افشانی به ارتقاء درمان کمک می کنیم پوستی تیره تر تقریباً مشابهزمان قبل خواهیم داشت .     

 

3 مارس 2008© 2008 Reuters.

 

 برگردان: خانم حافظ تقوا