آیا هنوز برای استاتین ها مورد مصرفی وجود دارد ؟
آیا هنوز برای استاتین ها مورد مصرفی وجود دارد ؟آیا هنوز برای استاتین ها مورد مصرفیوجود دارد ؟

 

 

گروه داروهایی که با نام استاتین ها مطرح هستند با سرعتچشمگیری در گستره داروهای کاهنده کلسترول قرار گرفته اند . این درحالی است که برخیدیگر از داروها باید از فهرست داروهای پایین آورنده چربی حذف شوند(جدول 1) .داروهـای دیگـری کـه در این زمینه مطـرح هستند شـامـل احتباس کنندههای اسیدهایصفراوی مثل کلستیرامین   (Bristol-Myerssquibb's Questran) و فیبراتها مثل جمفیبروزیل (pfizer'slopid) می باشند.

 

 

جدول شماره 1 : داروهای رایج  پایین آورنده چربی خون

نام برند

نام ژنریک

کلاس دارویی

Prevalite,Questran (Bristo-Myers squibb)

Welchol (Daiichi-Sankyo)

Colestid (Pfizer)

Cholestyramin

Colesevalam

colestipol

Bile acid sequestrans

(اغلب با نام resin ها مطرحند)

Advicor (Abbott),Niaspan (Abbott)

Niacor (Merck-Serono)

Nicotinic acid

Nicotic acid

(اغلب با نام نیاسین مطرحند)

Antara (oscient pharma), lofibra,Tricor

(Abbott), Lipanthyl(solvay), Lipidil

(Kaken), Lopid (Pfizer)

Fenofibrate

Gemfibrozil

Fibrates

Zetia (Schering-Plough/Merck

Ezetimibe

Cholesterol absorption inhibitors

Scrip Drug Market Developments:منبع

 

 

با شروع مصرف استاتین ها مبحث کاهنده های کلسترول به موضوعیمهم تبدیل شده زیرا در مقام مقایسه با داروهای قبلی، استاتین ها در کاهش میزانکلسترول بطور معنی داری موثر می باشند و عوارض جانبی کمتری نیز با مصرف آنها ذکرشده است. در ضمن در بررسی های آزمایشگاهی و مطالعات علمی در مقیاس وسیع ،استاتینها باعث کاهش بروز آتروما می گردند و بنابراین از وقوع حملات قلبی عروقی که تهدیدکننده زندگی است پیشگیری می کند .

واضح و مبرهن است که وجود کلسترول بیش از حد در خون یکی ازفاکتورهای خطر ساز وقوع حملات قلبی عروقی است . با پیشرفت علم نحوه انتقال ومتابولیسم چربیها، مشخص گردید که حامل لیپوپروتئینها برای انتقال کلسترول در خونضروری می باشند . دو نوع عمده این حاملها با عناوین LDL (لیپوپروتئینهایبا دانسیته پایین) و HDL (لیپوپروتئینهای با دانسیته بالا)شناسایی شده اند .

LDL کلسترول را از کبدبه مسیر جریان خون انتقال می دهند در حالیکه HDL کلسترول را به کبدحمل می کنند. بنابراین برای کاهش کلسترول خون تنظیم نسبت HDL/LDL بمراتببهتراز تنظیم میزان HDL خواهد بود . در راستایتحقق این هدف استاتین ها بسیار مؤثرتر از سایر داروهای شناخته شده در این دسته عملمی کند . ( جدول 2)

همانطور که در جدول فوق مشخص شده ، مهمترین اثر استاتین هابر روی LDLاست و اثر کمتری بر روی HDL دارند . استاتین ها نیز مانند فیبرینها و اسید نیکوتینیک منجر به کاهش میزان تام تری گلیسرید (TG)می شوند، در حالیکه سایر داروهای این گروه اثرات ترکیبی دارند . از زمانیکه LDL و نیز لیپوپروتئینهای با دانسیته بسیار پایین (VLDL)به عنوان مهمترین عامل بروز آتروما شناخته شده اند ،خصوصیات فارماکولژیکی استاتینها موجب شده که استاتین ها به عنوان انتخابی ایده آل در میان داروهای کاهندهکلسترول مطرح باشند .

 

استاتین ها از منظر تجاری:

در طول سالیان اخیر بخصوص با توجه به نقش پیشگیری استاتینها در بیماران باریسک بالای حملات قلبی عروقی حاد، استاتین ها بطور وسیعی مصرف میشوند . در سالهای 1990 و در سالهای ابتدایی قرن 21 از دید تجاری استاتین ها مسیرموفقیت را با سرعت بالایی طی کرده اند . در جدول شماره 3 آمار مربوط به فروشسالیانه برخی داروهای کاهنده چربی در سال 2006 و درصد رشد آنها نسبت به سالهای قبلآورده شده است . بدلیل ورود نوع ژنریک برخی از استاتین ها در برخی موارد  استاتین ها رشد منفی داشته اند.

با توجه به این آمار در سال 2006 استاتین ها 76% از فروشغیرقابل انتظار 26 میلیارد دلاری را به خود اختصاص داده اند. شاید مهمترین تغییردر زمینه تجارت داروها فقدان حق ثبت اختراع این داروها است. به عنوان مثال در سال2006 حق ثبت اختراع سیمواستاتین شرکت Merck  و حق ثبت اختراع پراواستاتین شرکت  Bristol-Myers Squibb  پایان یافت و حق ثبت اختراع  آتورواستاتین شرکت  Pfizer  نیز در سال 2011 پایان خواهد یافت . با پایان حقثبت اختراع و توجه به بررسی اطلاعات موجود انتظار می رود در میزان فروش این داروهاکاهش 14 میلیارد دلاری را شاهد باشیم . البته داروهای جدید زیادی در مسیر تحقیق وتوسعه وجود دارند اما این داروها حداقل در کوتاه مدت نمی توانند  کاهش درآمد حاصله را جبران کنند .

تغییر دیگری که اخیراً در مورد استاتین ها وجود دارد کاهشارزشمندی آن به عنوان داروی مؤثر کاهش چربی خون است . همانگونه که ذکر شد اولیناثر استاتین کاهش LDLاست . در حالیکه کاهش مقادیر HDL نیز به تنهایی ازعوامل خطرساز است .با توجه به این امر، نظریه متخصصان قلب مبنی بر مصرف ترکیبیاستاتین ها با برخی داروهای افزاینده HDL را تایید مینماید.

همانطور که در جدول 2 آمده است نیکوتیک اسید ، انتخابشایسته ای برای این مهم است . در مطالعات بالینی اثرات مؤثر درمانی برای ترکیباستاتین و نیکوتینیک اسید به اثبات رسیده است . به هر حال به دلیل ارزان بودننیکوتینیک اسید (نوعی ویتامین B) این ترکیباتتاثیر ناچیزی در میزان حجم بازار این داروها می گذارد. بنابراین یک روند همهگیرانه روبه رشد در فعالیتهای  تحقیقاتی درجهت پیدا کردن موفقیت در حال شکل گیری است که در دو زمینه عمده شامل کاهش LDL و افزایش HDL فعالیتمی نماید.

 

جدول شماره 2 : اثرات داروهای مختلفپایین آورنده چربی خون روی LDL و HDL

 

اثر روی تری گلیسرید

اثر روی LDL

اثر روی HDL

نام دارو

50-% تا 20-%

25-% تا 5-%

35+% تا 15+%

Nicotinic acid

50-% تا 20-%

20-% تا 5-%

35+% تا 10+%

Fibric acid derivatives

30-% تا 7-%

55-% تا 18-%

15+% تا 5+%

Statins

2+% تا 26-%

16+% تا 4-%

13+% تا 5+%

thiazolidinediones

1+% تا 1-%

30-% تا 15-%

5+% تا 3+%

Bile acid sequestrants

11-% تا 5-%

20-% تا 18-%

5+% تا 1+%

Ezetimibe

 Cardiosource, American collage of cardiology foundation: منبع

 

 

 

 

Table 3: Sales of selected lipid-lowering products

Drug class

Brand and

generic names

Originator company

 

2006 sales ($m)

statins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipitor

(atorvastatin)

Pfizer

 

12,866 (+6%)

 

Zocor

(simvastatin)

Merck & Co

 

2,802 (-64%)

 

Crestor

(rosuvastatin)

AstraZeneca

 

2,028 (+59%)

 

Pravachol

(pravastatin)

BMS

 

1,197 (-47%)

 

Mevalotin

(pravastatin)

Daiichi-Sankyo

 

774

 

Lescol

(fluvastatin)

Novartis

 

725 (-5%)

 

            Total: 20,394

cholesterol

 absorption

 inhibitors

 

 

 

 

Zetia

(ezetimibe)

Schering-Plough/

Merck & Co (JV)

1,925

Vytorin

(ezetimibe +

simvastatin)

Schering-Plough/

Merck & Co (JV)

1,933

 

 

                         Total: 3,858 (+48%)

fibrates

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tricor

(fenofibrate)

Abbott

(from Solvay)

1,048 (+13.1%)

 

Lipanthyl

(fenofibrate)

 

Solvay

(via Fournier acquisition)

564 (+123%)

 

 

Antara

(fenofibrate)

Oscient                          Pharmaceuticals

35

Lipidil

(fenofibrate)

Kaken

 

29.3

 

         Total: 1,676

niacin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niaspan(nicotinic

acid ER)

Abbott (from Kos

acquisition)

473.8

 

 

Niaspan(nicotinic

acid ER)

Merck Serono

 

9.6

 

 

Advicor(niacin +

lovastatin)

Abbott(from Kos

acquisition)

121.5

 

 

Total: 605

bile acid

sequestrants

 

 

 

WelChol

(colesevelam)

Daiichi-Sankyo

198 (+48%) 

 

Colestid

(colestipol)

Pfizer

 

20                  

 

Total: 218

Source: LaMerie Business Intelligence

 

 

 

الف) کاهش کلسترول LDL :

جلوگیری از جذب روده ای کلسترول : میزان کلسترول لیپوپروتئین با دانسیته پائین یا کلسترول   LDL  نیز می تواند، از طریق کاهش جذب LDL درروده کاهش یابد . در حدود 25% از کلسترول جریان خون از راه روده وارد بدن می گردد. از طریق رژیم غذایی با کمک استرهای گیاهی استانول می توان بروشی جدید میزانکلسترول LDLرا در پلاسما کاهش داد. به این ترتیب که جذب رقابتی کلسترول با این ماده منجر بهکاهش جذب کلسترول در روده و در نهایت کم شدن میزان آن در پلاسما می گردد.

یکی از ترکیباتی که در این مورد مؤثر است که متعلق به شرکتمرک و شرینگ  Zetia(ezetimibe) است . این ترکیببر روی سنتز کلسترول در کبد و یا افزایش مقدار اسیدهای صفراوی موثر نبوده بلکه اینماده بر روی پرزهای جداره داخلی روده کوچک تاثیر کرده بصورتی که مانع جذب کلسترولدر این منطقه و کاهش میزان ورود کلسترول به کبد از طریق جذب روده ای می شود . اینامر باعث کاهش ذخایر کلسترول کبدی و در نهایت کاهش میزان کلسترول در خون می گردد.

Acyl-COA cholesterol acyl transferase: ماده دیگری که به عنوان ماده مؤثر در کاهش کلسترول  LDL مطرح است آنزیم (ACAT)Acyl-coenzyme A cholesterol acyltransferase میباشد. آنزیم ACAT مسئول مرحله بحرانی وقوع آترواسکلروزبوده به این صورت که باعث سرعت بخشیدن به واکنش تبدیل کلسترول آزاد به استرهایکلسترول توسط ماکروفاژها می گردد . با مهار آنزیم ACAT تشکیل سلولهای کفی(foam) کاهشیافته  و موجب بازگشت و یا برطرف شدنآترواسکلروز در مدلهای حیوانی می شود. هرچند مهار قسمتی از آنزیم ACAT موجببروز اثر ضد آتروژنیک آن می شود، اما مهار کامل این آنزیم باعث تشدید اثر آتروژنیکآن در نمونه های حیوانی می شود .

مهار آنزیم Squalene Synthase  : آنزیم Squalene Synthase در مرحله ای بعداز آنزیم HMGCoAreductase گام مهمی در بیوسنتز کلسترول دارد ،آنزیم HMGCoAreductase توسط استاتین ها مهار می شود . آنزیمSqualeneSynthase در واکنش دیمریزاسیون

Farensyl-pyrophosphate به Squalen به عنوانکاتالیزور عمل می کند. این واکنش به عنوان اولین مرحله در تولید کلسترول  مطرح است. به نظر می رسد ایجاد مهار در این محلباعث جلوگیری از برخی اثرات میوپاتیک استاتین ها می شود . مولکول جدید Takeda ،

lapaquistat acetate (TAK-475)  در در فاز III مطالعات بالینیبوده و به عنوان یک مهارکننده آنزیم Squalene Synthase مطرح شده است .

نتایج مطالعات فاز III در سال 2007 درجلسه سالیانه انجمن قلب آمریکا مطرح شد. درمان روزانه 50 میلی گرم lapaquistat به همراه 40-10میلی گرم  آتورو استاتین برای مدت 24هفته  میزان کلسترول LDL را در حدود 20%کاهش می دهد در حالیکه در مقام مقایسه درمان آتورو استاتین به تنهایی منجر به 6%کاهش می گردد .

ماده دیگر Zaragozic Acid بودهکه موجب کاهش کلسترول LDL تا حدود 80-70% میشود اما استفاده از آن در مدلهای حیوانی موجب مسمومیت کبدی و میوپاتی شده است. 

Sterol-regulating binding protein cleavage activatingprotein ligands : پروتئینهایی که مسئولیت تنظیم -بالای گیرنده های کلسترول LDL را در سلولهای کبدی ،هپاتوسیتها برعهده دارند  باعث افزایشتاثیر گیرنده ها و افزایش جذب کلسترول LDL وذرات کلسترول در جریان خون و در نهایت کاهش کلسترول LDL درسرم خون می شوند.

مهار کننده های ) MTP: (microsomal triglyceride transferprotein) MTP آنزیمیاست که در هپاتوسیتها و سلولهای جداره روده باریک قرار دارد و وظیفه آن تبدیل تریگلیسیرید و استرهای کلسترول به آپولیپوپروتئین B تازه سنتز شدهاست. آپولیپوپروتئین B در فرآیند بعدی با چربی ادغام شده وبه LDLو VLDLتبدیل شده و وارد مسیر گردش خون می گردد . مهار MTP از قویترین راههایکاهش LDLو VLDLتولید شده در کبد بوده که موجب کاهش میزان کلسترول LDL درگردش خون است . برخی از مولکولهای کوچک با توانایی مهار MTP در مدلهای حیوانیمورد استفاده قرار گرفته اند . یکی از این مواد، Implitapide کهدر مدل حیوانی خاص  بکار گرفته شده  که منجر به مهار آترواسکلروز به میزان  83% شده است .

نمونه هایی از مهار کننده های  MTP  در تحقیقات کلینیکال شامل AEGR-733 از شرکت داروییآگریون و JTT-130از شرکت ژاپنی توباکو می باشند .

پپتیدهای سنتتیک Apolipoprotein E: پس از تجویز این مواد به نمونه خاصحیوانی (Apo E Knock-out Mice)پس از چند ساعت کـاهش چشمگیری در سطح کلسترول نمونه دیده مـی شود.

فعال کننده گیرنده های Farnesoid X : بیش از یک دهه است که عصاره صمغ درخت Guggul هندی به عنوانعامل پائین آورنده کلسترول استفاده می شود. ماده مؤثر این صمغ یعنی       Guggul Sterone از طریق تغییرانتخابی گیرنده های Farnesoid X موجب عدم تولید کلسترول در کبد میشود . بعلاوه مصرف Guggul Sterone منجر به کاهش چربی از طریق افزایشفعالیت تیروئید می شود. ماده فوق تحت عنوان Guggulipid و به عنوان یکمکمل غذایی در آمریکا در دسترس است.

الیگونوکلئوتید هاAntisense : فرم تزریقی الیگونوکلئوتید های Antisense برروی Apolipoprotein(apoB)mRNA  کبدی موثر بوده و به عنوان یک عامل مؤثر در کاهشچربی کلسترول LDL شناخته شده است .

 Mipomersen ازشرکت دارویی Isis نسل دوم داروهای مؤثر در این زمینه هستندکه بر روی ایزوفرمهای آپولیپوپروتئین B تولیدشده در کبد اثر می گذارند. در فاز II مطالعه ، بیمارانیبا کلسترول بالا که به طور روزانه مساوی یا کمتر از  40 میلی گرم استاتین ها مصرف می کردند تحتدرمان با مقادیر 200 میلی گرم در هفته Mipomersen گرفتند. بعد از 13هفته ، 42% کاهش در آپولیپوپروتئین B و 48% کاهش درکلسترول LDLدر مقایسه با درمان استاتین ها به تنهایی مشاهده شد .

ب) افزایش کلسترول HDL :

در حال حاضر بسیاری از تحقیقات در مسیر افزایش کلسترول HDL است . در مسیرمتابولیکی  کلسترول HDL موادیبوجود می آید که همگی در جهت بازگشت پدیده اترواسکلروز موثر هستند . مهمترین اینمکانیزمها یا پدیده ها شامل موارد زیر می شود : انتقال معکوس کلسترول ، محافظتازکلسترول  LDL در برابراکسیداسیون و کاهش اتصال مولکولها به جداره داخلی عروق.

 

انتقال معکوس کلسترول : بر اساس این سناریو ،  کلسترول HDL با سلولهای جدارعروق  تقابل نموده و باعث ورود کلسترول بهعروق شده و بدنبال آن کلسترول به کبد انتقال پیدا کرده و در صفرا دفع  می شود . بر اساس تئوری فوق ، تسهیل این واکنشمنجر به بازگشت یا برطرف شدن آترواسکلروز می شود و این مهم حتی در غیاب بالا بودنکلسترول HDLخون یا آپولیپوپروتئین  Al  خون نیز روی می دهد.

 

مهار کننده های پروتئین کلسترول استر ترانسفر CETP : اخیراً متداولترین روش برای کاهش سطحکلسترول HDL،تغییر سوخت و ساز کلسترول HDL است . در حال حاضرمطالعاتی در مورد کلسترول HDL از طریق افزایش مهار CETP و تاثیرات ضدآتروژنی کلسترول HDLدر حال انجام است . مصرف میزان متوسط الکل احتمالاً از طریق مهار CETP منجر به افزایشسطح کلسترول HDLو کاهش بروز وقوع آترواسکلروز می شود . بعلاوه بیمارانی که بطور ژنتیکی با کمبود CETP مواجهند سطحکلسترول HDLبالا و کلسترول  LDL پائین دارند .

نگرانیهایی در صورت نقصان کامل CETP نیز مطرح است کهاحتمالاً اثرات تحریکی آن بیش از مهار رشد آترواسکلروز است . اما در آزمایش بر رویخرگوشی با مدل آترواسکلروز ، مهار CETP باعث بازگشت و یابرطرف شدن آترواسکلروز شد .

شرکتهای داروسازی Roche , Merck , Pfizer همگی ساخت داروهایمهار کننده CETPرا در برنامه طرح و توسعه خود دارند . شرکت Pfizer توسعهداروی Torcetrapibکه در برنامه کاری خود داشت را به دلیل نگرانی در مورد بالا بردن فشار خون دربیماران ، در دسامبر 2006 متوقف کرد. بر خلاف آن دو شرکت Roche و Merck تولید داروهایمهارکننده CETPرا در برنامه خود دارند . در  اکتبر سال2007 در شانزدهمین سمپوزیوم بین المللی داروهای مؤثر در متابولیزم چربی ، شرکت Merck نتایج مطالعات فازIIbخود در مورد Anacetrapibدر بیماران دیسلیپیدمیا که موجب کاهش مشخصی در کلسترول LDL و نیزآپولیپوپروتئین  B  و افزایش کلسترول HDL وآپولیپوپروتئین  Al  در صورت مصرف تنها و یا تجویز با 20 میلی گرمآتورواستاتین در مقام مقایسه مقایسه با دارونما را ارائه نمود . پس از طی تماممراحل مطالعاتی با دوزاژ مختلف مشخص شد ، تجویز Anacetrapib با آتورواستاتینکاهش مشخصی در کلسترول LDL و افزایش کلسترول HDL در مقایسه با مصرفآتورواستاتین به تنهایی در بر خواهد داشت .

پروتئین ها و پپتیدهای مرتبط با کلسترول HDL : مورد دیگری که در مدل  انتقال معکوس کلسترولHDL  مورد بررسی قرار می گیردآپولیپوپروتئین  Al (پروتئیناصلی تشکیل دهنده کلسترول  HDL )است . تزریق آپولیپوپروتئین  Al  خالص هیچ فایده ای ندارد زیرا در کلیه ها تجزیهمی شود. محققان زیادی بر روی توسعه مدلهای پپتیدی Amphipathic helix   آپولیپوپروتئین Al که فعال بوده و در کلیه نیزتجزیه نمی شود تلاش می نمایند . آپولیپوپروتئین Al  میلانو فرم جهش یافته طبیعی ازآپولیپوپروتئین  Al است که در شجرهخانوادگی یک زوج از قرن 18 در ایتالیا وجود دارد. دیمر آپولیپوپروتئین  Al  میلانو نوترکیب فرموله شده با لیپوزومها باعث کاهش تا 30 درصدی پلاک آتروم درمدلهای حیوانی می شود . همچنین در آزمایشات بالینی در مقیاس کوچک مشخص شدهآپولیپوپروتئین  Al  میلانو کاهش و یا برطرف نمودن معنی داری درتجمع پلاکها در دیواره رگها را منجر شده است.

 

جایگاهی برای استاتین ها :

همانگونه که در زمان درج اعلامیه درگذشت مارک تواین درروزنامه ، در مورد مرگ وی نیز مطالبی اغراق آمیز چاپ می شود . همین اتفاق در مورداستاتین ها نیز رخ می دهد .

استاتین ها پایه اصلی درمان را از نقطه نظر فارماکولژی دردیسلیپیدمیا دارند. در صورتیکه سایر داروهای مؤثر در این زمینه نیز جایگاه خود راپیدا کنند غالبا بصورت تجویز توامان با استاتین ها مصرف خواهند شد .

طبق مطالعه ای که اخیراً در The American Journal of Cardiologyچاپ شد ، میانگین عمر بیمارانی که استاتین دریافت می کنند 2 سالبیشر از کسانی است که این دارو را مصرف نمی کنند. این افزایش طول عمر در حالی مطرحاست که این گروه بیماران در دسته با ریسک بالا هستند .

استاتین ها روز بروز در معرض قابل دسترس بیشتری هستند . درحالیکه این دسته از داروها اصولاً برای کاهش میزان کلسترول و کم شدن مشکلات قلبیعروقی مثل آترواسکلروز مطرح هستند . همچنان مطالعه جهت کشف سایر موارد مصرف اینداروها ادامه دارد . یکی از این موارد، جلوگیری از بیماریهای ایسکمی است . مطالعهتحت عنوانThe heartprotection   که در  مجله انگلیسی     The lancet چاپ شده، نشان میدهد مصرف سیمواستاتین خطرحمله ایسکمی را تا 25% کاهش می دهد. محققین معتقدندچنانچه همه بیماران درمان را بصورت کامل اجرا نمایند این رقم حدود 33% خواهد بود .

استاتین ها در جلوگیری از بروز پارکینسون و آلزایمر نیزمؤثر هستند . در همایش سالانه جامعه علوم اعصاب در سال 2006 اعلام شد استفاده ازسیمواستاتین برای مدت حداقل 7 ماه میزان شیوع آلزایمر را تا 30% و پارکینسون را تا 24% کاهش می دهد. در بین افراد بدونپر فشاری خون آثار حفاظتی استاتین ها بیشتر مشهود است . بدین ترتیب که میزان شیوعآلزایمر تا 76% و میزان شیوع پارکینسون تا 65% کمتر می شود . محققین جهت بدستآوردن آمار فوق از مرکز اطلاعات Department of Veterans Affairs که مشتمل براطلاعات 5/4 میلیون بیمار است استفاده کرده اند .

با توجه به آمار IMS  در طی 12 ماه منتهی به اکتبر 2007 بالاترین رقمفروش دارو در بین شرکتها متعلق به شرکت فایزر ، بالاترین میزان داروی نسخه شدهبرای لیپیتور فایزر و بالاترین دسته بندی درمانی "Hypolipidamemeicsand Anti-atheroma products"   بوده است .

 

برداشتی تخصصی :

در 13 اکتبر 2007 (Medscape)سرویس خبری online دارویی ، گزارشمفصلی از مصاحبه با دکتر Frank Sacks پروفسوردانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد ، پروفسور پیشگیری از بیماریهای قلبی در دپارتمانتغذیه دانشکده بهداشت دانشگاه هاروارد واقع در بوستن ماساچوست در مورد استاتین هارا منتشر کرد. دکتر Sacks پزشک متخصصبیمارستان بیرمنگام است و در آنجا کلینیک تخصصی هیپرلیپیدمیا دایر کرده است . دربین موضوعاتی که توسط دکتر Sacks مطرح شده است ،مشکلات قابل تاملی نیز در مورد مصرف استاتین ها وجود دارد .

ایشان اظهار می دارند متاسفانه درصد بالایی از بیماران باگذشت ماهها پس از دریافت استاتین ها حتی بـا وجـود نیاز به این دارو، مصرف آن رامتوقف می کنند که دلایلی نیز برای این امر وجود دارد . یکی از دلایل، عدم اطلاعبیماران از میزان اهمیت مصرف استاتین ها است . دلیل دیگر عوارض جانبی مصرف دارواست . بیماران از طریق مطالعه بروشور دارو یا از طریق دوستان و آشنایان از عوارضجانبی استاتین ها آگاه شده و گاهی دردهای عضلانی را به مصرف استاتین ها نسبت میدهند . در حالیکه این دردها در واقع منبع دیگری داشته واین امر منجر به قطع درمانبا استاتین ها می گردد .

موارد عدم پاسخ درمانی صحیح به استاتین به طور دقیق ذکرنشده است و مشخص نشده است که آیا واقعاً نتیجه از استاتین گرفته نشده و یا اینکه بیماران استاتین را بطور مستمر مصرف نکرده اند، در حالیکه اعلام می کنند مصرف کردهاند.

 

 

مصرف ترکیبی داروها :

در مورد مصرف ترکیبی داروها دکتر Sacks چندیننقطه نظر را مطرح می کند :

  • در مطالعات وسیع مصرف استاتین ها (این مطالعات شامل تحقیقات بر روی بیش از 2000 نفر می باشد) مشخص شده است که استاتین خطر بروز حملات قلبی عروقی را تا 40% کاهش می دهد . این بدان معناست که بسیاری از افراد طی درمان با استاتین مبتلا به حملات گرفتگی عروق کرونر می شوند . که به آن residual risk گویند و حال این سوال مطرح می شود که برای بیمارانی که از ریسک بالاتری برخوردارند و دوز بالاتری استاتین مصرف می کنند چه می توان کرد؟ یکی از مواردی که مردم با آن موافقند این است که درمان قطعی با استاتین ها وجود ندارد و آنها از بروز تمامی حملات و یا حتی از میزان زیادی از حملات که توسط جمعیتی از مردم تجربه خواهد شد، پیشگیری نمی کنند. از اینروی منطقی برای درمانهای اضافی وجود دارد .
  • نیاسین و ezetimibe نیز اثرات مشابهی روی کاهش کلسترول LDL به میزان 15% الی 20% دارند .
  • Fenofibrate منجر به کاهش کلسترول LDL به میزان 10 تا 14 درصد می شود.

بنابراین برخیدرمانهای اضافی مطرح می شوند که اثرات مناسبی دارند . مقدار مصرف نیاسین بسیار مهماست و در محدوده مصرف 5/2-1 گرم در روز اثرات خطی کمتر و بیشتری ایجاد می کند .مکانیزم اثر نیاسین بر روی کلسترول از سایر داروهای مهار کننده جذب کلسترول مانند ezetimibe  و یا به همراه احتباس کنندگان اسیدهای صفراویمانند colesevelam ,cholestyramine یا colestipol که  تاثیری مشابه با ezetimibe دارند، متفاوت میباشد .

  • اگر در بیماری میزان تری گلیسیرید بالا و میزان کلسترول HDL پائین و میزان کلسترول LDL پائین باشد ، دارویی مثل نیاسین یا فنوفیبرات از ezetimibe مؤثرتر خواهد بود زیرا ezetimibe تنها کلسترول LDL را کاهش می دهد . چنانچه نیاز به کاهنده کلسترول LDL نیاز باشد می توان ezetimibe را اضافه نمود .
  • بعلت اهمیت کاهش کلسترول LDL و نیز این حقیقت که درصدی از بیماران به دلیل عوارض جانبی صحیح مصرف دارو را ادامه نمی دهند تـوسعه داروهای جدید مد نظر قرار گرفته است. برخی بیماران نیز  میزان کلسترول  LDL بالایی داشته  و حتی با مصرف مقادیر بالای استاتین و سایر داروهای موجود باز هم موفق به رسیدن به میزان مطلوب نمی شوند .

 

 

 

 

Reference:SCRIPT PHARMACEUTICAL NEWS