دعوت به همکاری


واحد سازمانی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

نام : نام خانوادگی :
تاریخ تولد : محل تولد :
تلفن تماس :
ایمیل :  
نشانی منزل :

مدارک تحصیلی
مدرک تحصیلی : تاریخ و محل اخذ :
مدرک تحصیلی : تاریخ و محل اخذ :
مدرک تحصیلی : تاریخ و محل اخذ :

وضعیت تاهل

آیا سیگاری هستید ؟سوابق کاری
نام واحد :
آدرس و تلفن :
پست سازمانی :
تاریخ اشتغال :
علت کناره گیری :
نام واحد :
آدرس و تلفن :
پست سازمانی :
تاریخ اشتغال :
علت کناره گیری :
نام واحد :
آدرس و تلفن :
پست سازمانی :
تاریخ اشتغال :
علت کناره گیری :

وضعیت نظام وظیفه برای مردان :
نوع معافیت (در صورت داشتن معافیت) :
تاریخ شروع خدمت : تاریخ پایان خدمت :
درجه و سمت : محل خدمت :

شماره تلفن جهت تماس های ضروری :
از چه تاریخی حاضر به کار هستید؟ :
حداقل حقوق درخواستی (تومان) :