مدیریت


احمد نیلفروشان

تاريخ تولد: 1340/12/23
محل تولد: تهران
موقعيت خانوادگي: متاهل
مدرك تحصيلي: کارشناس کامپیوتر و ریاضی
موقعيت شغلي: مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت جوهر ایران
سوابق شغلي: عضو هیات مدیره شرکت ایران ناژو